Piamsak.w's Terms

ความดันบรรยาการในการใช้งาน

Medical; Implants and interventional materials

ช่วงของความดันบรรยากาศในการใช้งานอุปกรณ์นี้

ข้อความแสดงสถานะของแบตเตอรี่

Medical; Implants and interventional materials

ข้อความจากซอฟต์แวร์ที่อธิบายปริมาณของประจุไฟฟ้า (พลังงาน) ที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ ...

การขึ้นรูป

Manufacturing; Fiberglass

กระบวนการในการใช้แม่พิมพ์ในการขึ้นรูปชิ้นงาน

Viewers(11147) View all

Followers(0) View all

Piamsak.w doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

Piamsak.w is not following any users.