Navid Mollaee

Tehran, Iran

13 Terms    0 Blossaries    2 Followers    73260 Viewers

Navid Mollaee

Tehran, Iran

13 Terms    0 Blossaries    2 Followers    73260 Viewers

Navid Mollaee's Terms

تخفیف

Business services; Marketing

هنگام خرید یک محصول یا خدمت، مشتری ی تواند یک تخفیف (روی قیمت) از فروشنده بگیرد، به گونه ای که خرید برای مشتری ارزان تر خواهد شد در B2B ها، یک فروشنده می تواند به واسطه های فروش ...

پیشبرد فروش

Business services; Marketing

تمام شیوه های ارتباطی با عموم، از قبیل آگهی ها، مسابقات و فروش برای تشویق فروش یک محصول.

سهمیه

Business services; Marketing

حدی برای مقدار واردات یک کالا که در یک دوره خاص زمانی توسط یک کشور بر دیگری تحمیل می شود.