Home > Blossary: Blogs
Different types of blogs and bloggers - which are you?

Category: Literature

76 Terms

Created by: Robert Derbyshire

Number of Blossarys: 4

My Terms
Collected Terms

To use search engines to quickly check the validity of a claim made in the press.

Domain: Internet; Category: Social media

Pentru a utiliza motoare de căutare pentru a verifica rapid termenului de valabilitate a unei cereri făcute în presă.

Domain: Internet; Category: Social media

To make a hostile, often personal remark in a blog.

Domain: Internet; Category: Social media

Pentru a face o observaţie ostil, de multe ori cu caracter personal într-un blog.

Domain: Internet; Category: Social media

Derived from the journalist Robert Fisk, this is to meticulously deconstruct an article in a critical manner.

Domain: Internet; Category: Social media

Derivat din jurnalist Robert Fisk, acest lucru este de a deconstrui meticulos un articol într-un mod critic.

Domain: Internet; Category: Social media

A hostile disagreement between two parties, carried out via the Internet.

Domain: Internet; Category: Social media

Un dezacord ostile între cele două părţi, efectuate prin intermediul internetului.

Domain: Internet; Category: Social media

To smatter a blog with a number of SEO-friendly keywords, to increase Google ranking.

Domain: Internet; Category: Social media

Pentru a avea cunoştinţe superficiale de un blog cu un număr de SEO-friendly cuvinte cheie, pentru a creşte Google clasament.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog which is maintained by more than one contributing writer.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog care este menţinut de către mai mult de un scriitor care contribuie.

Domain: Internet; Category: Social media

A mild addiction to refreshing one's browser to see if the hit counter or comments section on one's blog has increased.

Domain: Internet; Category: Social media

O dependenta uşoară a browser-ului un revigorant pentru a vedea dacă contor sau secţiunea de comentarii pe blogul cuiva a crescut.

Domain: Internet; Category: Social media

Abusive term for bloggers expressing irrational and subjective viewpoints.

Domain: Internet; Category: Social media

Pe termen abuzive pentru bloggeri exprima puncte de vedere iraţional şi subiectiv.

Domain: Internet; Category: Social media

A dispute about an issue contested between two or more blogs.

Domain: Internet; Category: Social media

Un litigiu cu privire la o problemă în litigiu între două sau mai multe bloguri.

Domain: Internet; Category: Social media

A diary-like blog, the most common type of blog.

Domain: Internet; Category: Social media

Un jurnal de tip blog, cel mai frecvent tip de blog.

Domain: Internet; Category: Social media

Generally mundane journal bloggers, this can also refer to those who blog exclusively about their cats.

Domain: Internet; Category: Social media

În general bloggeri lumesc jurnal, acest lucru se poate referi, de asemenea, la cei care pe blog-exclusiv despre pisicile lor.

Domain: Internet; Category: Social media

Software and website which rely on users not checking their terms and conditions before consenting, and share their email addresses with spammers.

Domain: Internet; Category: Social media

Software-ul şi site-ul web care se bazează pe utilizatorii nu verificarea lor termeni şi condiţii înainte de a consimţi, iar cota lor de adrese de e-mail cu spammer-ilor.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog focused on language learning, linguistics, translation etc.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog axat pe învăţarea limbilor străine, lingvistică, etc traducere

Domain: Internet; Category: Social media

When a blog is linked by multiple sites or blogrolls in a short time.

Domain: Internet; Category: Social media

Atunci când un blog este legat de multe site-uri sau blogroll într-un timp scurt.

Domain: Internet; Category: Social media

Links which become dead over a time.

Domain: Internet; Category: Social media

Link-uri care devin mort peste un timp.

Domain: Internet; Category: Social media

Bloggers who prioritize others linking to their blog over everything else.

Domain: Internet; Category: Social media

Bloggerii care au prioritate alţii legarea la blog-ul lor peste tot altceva.

Domain: Internet; Category: Social media

A personal weblog. This term has been generally replaced by 'blog'.

Domain: Internet; Category: Social media

Un personal weblog. Acest termen a fost, în general, înlocuieşte cu "blog".

Domain: Internet; Category: Social media

As opposed to the blogosphere, this refers to the conventional, old media.

Domain: Internet; Category: Social media

Spre deosebire de blogosfera, aceasta se referă la mass-media conventionale, vechi.

Domain: Internet; Category: Social media

An idea formed on the Internet, which is kept alive, spread and replicated by Internet users.

Domain: Internet; Category: Social media

O idee formate pe Internet, care este ţinut în viaţă, răspândirea şi replicate de către utilizatorii de Internet.

Domain: Internet; Category: Social media

Subverting the meaning of a well-known concept or phrase by changing the wording.

Domain: Internet; Category: Social media

Subminarea sensul unui concept bine-cunoscut sau expresie prin schimbarea textul.

Domain: Internet; Category: Social media

Using a variety of different SEO and spamming techniques to propegate memes.

Domain: Internet; Category: Social media

Folosind o varietate de diferite tehnici de SEO şi spam-ul la propegate meme.

Domain: Internet; Category: Social media

Blogging about blogging and the blogosphere.

Domain: Internet; Category: Social media

Blogging despre blogging si blogosfera.

Domain: Internet; Category: Social media

The refutation of another's views, but in a mellow and humorous way.

Domain: Internet; Category: Social media

Respingerea de opiniile altuia, dar într-un mod moale şi plină de umor.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog run from a mobile device, like a smartphone or tablet PC. They are generally photo journals, and not text intensive.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog rula de pe un dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone sau tablet PC. Ele sunt, în general, reviste fotografie, şi nu de text intensiv.

Domain: Internet; Category: Social media

Printed and visual media, such as newspapers and major network television.

Domain: Internet; Category: Social media

Mass-media tipărite şi vizuale, cum ar fi ziare si reteaua de televiziune majore.

Domain: Internet; Category: Social media

A link to a specific article in the archives of a blog, which will remain valid after the article is archived.

Domain: Internet; Category: Social media

O legătură într-un anumit articol din arhivele de un blog, care va rămâne valabilă după articol este arhivat.

Domain: Internet; Category: Social media

To make wild accusations and promote conspiracy theories with no regard for the truth.

Domain: Internet; Category: Social media

Pentru a face acuzaţii sălbatice şi de a promova teorii ale conspiratiei, fără a ţine seama de adevărul.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog set up to chronicle a business project. Alternatively, Amazon. Com offers personalized weblogs, which they call "plogs".

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog înfiinţat la cronica un proiect de afaceri. Alternativ, Amazon. Com oferă blogurilor personalizate, pe care le numesc "plogs".

Domain: Internet; Category: Social media

Presidential blogging', when the president or CSO of a company bypasses the PR apparatus of the company to blog directly, to achieve some impact.

Domain: Internet; Category: Social media

Blogging-ul prezidenţial ", în cazul în care preşedintele CSO sau a unei societăţi ocoleşte aparatul de PR a companiei de a blog-ul direct, pentru a atinge un anumit impact.

Domain: Internet; Category: Social media

A 'progressive weblog', which expresses left wing political views.

Domain: Internet; Category: Social media

Un "weblog progresiste", care îşi exprimă opiniile aripa stânga politică.

Domain: Internet; Category: Social media

Googling oneself to see one's own prominence and SEO.

Domain: Internet; Category: Social media

Googling sine pentru a vedea o proeminenţă proprii şi SEO.

Domain: Internet; Category: Social media

Googling oneself to see one's own prominence and SEO.

Domain: Internet; Category: Social media

Googling sine pentru a vedea o proeminenţă proprii şi SEO.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog focused on news punditry, with discussion of stories currently running in the established media.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog axat pe ştiri punditry, cu discuţia de povestiri se execută în prezent în mass-media stabilit.

Domain: Internet; Category: Social media

Online code which enters unsolicited comment spam on websites and blogs.

Domain: Internet; Category: Social media

Cod on-line care intră în comentariu spam-ul pe site-urile nesolicitate şi bloguri.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog which has been created purely as the link destination for spam messages, left automatically on other blogs.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog care a fost creat doar ca destinaţie link-ul pentru mesaje spam, a părăsit în mod automat pe alte bloguri.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog centered around comic strips, either pertaining to cartoons/comics or featuring graphics of that nature.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog centrat în jurul valorii de benzi desenate, fie referitoare la desene animate / benzi desenate sau oferind grafica de această natură.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog focused on a particular technical subject. Tech blogs are one of the primary forms of blogs.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog axat pe un subiect tehnic special. Blogurile Tech sunt una din formele primare de bloguri.

Domain: Internet; Category: Social media

A series of comments in the public comment section of a blog, which follow a conversational sequence.

Domain: Internet; Category: Social media

O serie de comentarii în secţiunea de comentarii publice a unui blog, care urmează o secvenţă de conversaţie.

Domain: Internet; Category: Social media

To post a provocative article, with the sole intention of generating angry response and experiencing higher hit rates.

Domain: Internet; Category: Social media

Pentru a posta un articol provocatoare, cu singura intenţie de a genera răspuns furios şi se confruntă cu rate mai ridicate a lovit.

Domain: Internet; Category: Social media

A test to determine whether a commenting party is a human or a computer program.

Domain: Internet; Category: Social media

Un test pentru a determina dacă o parte comentând este un om sau un program de calculator.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog used to display video images.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog utilizate pentru a afişa imagini video.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog which is dedicated to covering terrorism and the war on terrorism, as well as the Middle East conflict.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog care este dedicat la acoperirea terorismul şi războiul împotriva terorismului, precum şi din Orientul Mijlociu conflictului.

Domain: Internet; Category: Social media

An arrangement between blogs to link to each other.

Domain: Internet; Category: Social media

Un acord între bloguri pentru fiecare legătură într-alta.

Domain: Internet; Category: Social media

An exchange of links between blogs; if you blogroll to my blog, I will link to yours.

Domain: Internet; Category: Social media

Un schimb de link-uri între bloguri, dacă blogroll-ul la blog-ul meu, voi legătură într-ta.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog which is focused on political advocacy (normally) through activist content.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog care este axat pe advocacy politice (în mod normal), prin conţinut activist.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog which collects information from a number of other blogs, presenting the most interesting information in summarized form.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog care colectează informaţii de la o serie de alte bloguri, care prezintă cele mai interesante informaţii sub formă de rezumat.

Domain: Internet; Category: Social media

To beg via one's blog, for information or money. A related term is 'blegger'.

Domain: Internet; Category: Social media

Să cerşească prin intermediul blog-ul cuiva, pentru informaţii sau bani. Un termen legate de este "blegger".

Domain: Internet; Category: Social media

A legal blog, written by lawyers or those interested in legal affairs.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog juridice, scris de către avocaţii sau cei interesaţi în problemele juridice.

Domain: Internet; Category: Social media

Generally outward-facing blogs run by corporate marketing departments, to communicate with customers and peers, but these can also be blogs written about business issues.

Domain: Internet; Category: Social media

În general, dus-cu care se confruntă Blogurile condusă de departamentele de marketing corporativ, pentru a comunica cu clienţii şi colegii, dar acestea pot fi, de asemenea, blog-uri scrise cu privire la probleme de afaceri.

Domain: Internet; Category: Social media

An extremist blogger (for whatever ideology), as referred to maliciosly by subscribers to opposing ideologies.

Domain: Internet; Category: Social media

Un extremist blogger (indiferent de ideologie), astfel cum se menţionează la maliciosly de către abonaţi la ideologii opuse.

Domain: Internet; Category: Social media

A strong repulsion to the idea of writing a blog entry that day.

Domain: Internet; Category: Social media

O repulsie puternică la ideea de a scrie o intrare pe blog-acea zi.

Domain: Internet; Category: Social media

A blogger who only blogs occasionally.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blogger care numai bloguri ocazional.

Domain: Internet; Category: Social media

A visual chart representing the manifold links between blogs and bloggers.

Domain: Internet; Category: Social media

O diagramă vizuală reprezintă legăturile multiple dintre bloguri şi bloggeri.

Domain: Internet; Category: Social media

The intelligentsia in the blogosphere: the most intelligent, famous and read bloggers.

Domain: Internet; Category: Social media

Intelectualităţii în blogosferă: bloggeri cel mai inteligent, faimos şi citit.

Domain: Internet; Category: Social media

A viewpoint expressed so consistently and stubbornly in a blog that it makes people sick.

Domain: Internet; Category: Social media

Un punct de vedere exprimate atât de consecvent şi încăpăţînare într-un blog pe care-l face pe oameni bolnavi.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog which has an extremely high rate of output of articles.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog care are o rata extrem de mare a producţiei de articole.

Domain: Internet; Category: Social media

An extremely long blog article, containing excessive text.

Domain: Internet; Category: Social media

Un articol pe blog extrem de lungi, care conţin textul excesiv.

Domain: Internet; Category: Social media

The anniversary of the establishment of a blog; its "birthday".

Domain: Internet; Category: Social media

De ani de la instituirea unui blog; ei "ziua".

Domain: Internet; Category: Social media

A list of links to other blogs, in the sidebar of a blog.

Domain: Internet; Category: Social media

O listă de link-uri către alte bloguri, în bara laterală a unui blog.

Domain: Internet; Category: Social media

An obnoxious commenter in a weblog, who disagrees with all comments given.

Domain: Internet; Category: Social media

Un comentator respingător într-un weblog, care nu este de acord cu toate comentariile date.

Domain: Internet; Category: Social media

The equivalent of writer's block, this is when a blogger cannot think of anything to write about.

Domain: Internet; Category: Social media

Echivalent de bloc scriitorului, acest lucru este atunci când un blogger nu poate gândi la nimic pentru a scrie despre.

Domain: Internet; Category: Social media

A regular blog reader who never leaves any comments; alternatively, one who reads many blogs but has none of his or her own.

Domain: Internet; Category: Social media

Un cititor de pe blog-regulate care nu părăseşte niciodată nici un comentariu, alternativ, unul care citeşte mai multe bloguri, dar nu are niciuna dintre lui sau a ei.

Domain: Internet; Category: Social media

A lesser "meme", this is a concept or point within an article.

Domain: Internet; Category: Social media

O mică "meme", aceasta este un concept sau un punct într-un articol.

Domain: Internet; Category: Social media

A turing test to protect comment sections from automated spam. A trademark of Carnegie Mellon University, it actually stands for 'completely automated public turing test to tell computers and humans apart'.

Domain: Internet; Category: Social media

Un test de restructurare pentru a proteja categoriile comentariu de la spam-ul automat. O marca de Carnegie Mellon University, aceasta înseamnă de fapt "complet automatizate de testare publice de restructurare să-i spuneţi computere şi oameni afară".

Domain: Internet; Category: Social media

Off-topic commercial remarks, made in a blog's comment section, and generally containing links. The comments may seem innocuous, but contain links to dubious sites from the personal details.

Domain: Internet; Category: Social media

Off-topic comentariile comerciale, efectuate în punctul în comentariu un blog, şi, în general, care conţin link-uri. Observaţiile pot fi considerate inofensive, dar conţin link-uri către site-uri dubioase de la datele personale.

Domain: Internet; Category: Social media

The community of commenters on a particular blog.

Domain: Internet; Category: Social media

Comunitate de comentatori pe un blog special.

Domain: Internet; Category: Social media

Visible html or other coding on a page, owing to incorrect coding.

Domain: Internet; Category: Social media

Vizibil codare html sau alte pe o pagină, din cauza codificare incorectă.

Domain: Internet; Category: Social media

A biz blog established to communicate the company's viewpoint on a public relations crisis.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog biz stabilit pentru a comunica punctul de vedere al companiei pe o criza de relatii publice.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog reader who posts comments in the comments section.

Domain: Internet; Category: Social media

Un cititor de blog care comentează posturi în secţiunea de comentarii.

Domain: Internet; Category: Social media

Otherwise known as old media, this means printed paper newspapers and magazines.

Domain: Internet; Category: Social media

În caz contrar, cunoscut sub numele de mass-media vechi, acest lucru înseamnă ziarele tipărite de hârtie şi reviste.

Domain: Internet; Category: Social media

Consciously leaving out several words from a quotation to launch an attack on the quoted person.

Domain: Internet; Category: Social media

Conştient lăsând mai multe cuvinte de la o cotaţie de a lansa un atac asupra persoanei citate.

Domain: Internet; Category: Social media

Acronym used in online correspondence, where any words communicated should not be posted on the other person's blog.

Domain: Internet; Category: Social media

Acronim folosit în corespondenţa on-line, în cazul în care orice cuvinte comunicate nu ar trebui să fie postate pe blog-ul celeilalte persoane.

Domain: Internet; Category: Social media

Acronym used in online correspondence, where any words communicated should not be posted on the other person's blog.

Domain: Internet; Category: Social media

Acronim folosit în corespondenţa on-line, în cazul în care orice cuvinte comunicate nu ar trebui să fie postate pe blog-ul celeilalte persoane.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog established to only cover a specific event, generally open only for a limited time.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog creat pentru a acoperi numai un eveniment specific, în general, deschise numai pentru o perioadă limitată de timp.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog which is education orientated.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog care este orientată spre educaţie.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog which is education orientated.

Domain: Internet; Category: Social media

Un blog care este orientată spre educaţie.

Domain: Internet; Category: Social media

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Literature Blossarys

Re-criada por Neil Gaiman em 1989, a premiada ...

Category: Literature

By: AraboniNatalia

O glossário apresenta termos relacionados a ...

Category: Literature

By: TaynaSiecola

Nagelneu Laptop-Batterie, Laptop Akku online shop ...

Category: Literature

By: bildschirm

John Grisham's Top 10 Books for your book ...

Category: Literature

By: weavingthoughts