Home > Blossary: Blogs
Different types of blogs and bloggers - which are you?

Category: Literature

76 Terms

Created by: Robert Derbyshire

Number of Blossarys: 4

My Terms
Collected Terms

A legal blog, written by lawyers or those interested in legal affairs.

Domain: Internet; Category: Social media

Правни блог, који пишу адвокати или они који су заинтересовани за правне послове.

Domain: Internet; Category: Social media

A visual chart representing the manifold links between blogs and bloggers.

Domain: Internet; Category: Social media

Визуелни дијаграм који представља вишеструке везе између блогова и блогера.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog which has an extremely high rate of output of articles.

Domain: Internet; Category: Social media

Блог који има изузетно високу стопу производње чланака.

Domain: Internet; Category: Social media

An obnoxious commenter in a weblog, who disagrees with all comments given.

Domain: Internet; Category: Social media

Одвратан коментатор на веблогу, који се не слаже ни са једним коментаром.

Domain: Internet; Category: Social media

The equivalent of writer's block, this is when a blogger cannot think of anything to write about.

Domain: Internet; Category: Social media

Еквивалент блокаде код писца, то је када блогери не могу да се сете ничега о чему би писали.

Domain: Internet; Category: Social media

A regular blog reader who never leaves any comments; alternatively, one who reads many blogs but has none of his or her own.

Domain: Internet; Category: Social media

Редовни блог читалац који никада не оставља било какве коментаре; алтернативно, онај ко чита много блогова, али нема ниједан свој.

Domain: Internet; Category: Social media

A lesser "meme", this is a concept or point within an article.

Domain: Internet; Category: Social media

Мањи "мем",односи се на концепт или идеју у оквиру чланка.

Domain: Internet; Category: Social media

Off-topic commercial remarks, made in a blog's comment section, and generally containing links. The comments may seem innocuous, but contain links to dubious sites from the personal details.

Domain: Internet; Category: Social media

Комерцијалне примедбе зван теме, начињене у одељку блога за коментаре, обично садржи линкове. Коментари могу изгледати безопасно, али садрже линкове о сумњивим сајтовима из личних детаља.

Domain: Internet; Category: Social media

Otherwise known as old media, this means printed paper newspapers and magazines.

Domain: Internet; Category: Social media

Иначе познати као стари медији, ово се односи на одштампане папирне новине и часописе.

Domain: Internet; Category: Social media

Consciously leaving out several words from a quotation to launch an attack on the quoted person.

Domain: Internet; Category: Social media

Свесно изостављање неколико речи из цитата да се покрене напад на цитирану особу.

Domain: Internet; Category: Social media

To use search engines to quickly check the validity of a claim made in the press.

Domain: Internet; Category: Social media

Коришћење претраживача да се брзо провери исправност захтева направљених у штампи.

Domain: Internet; Category: Social media

To make a hostile, often personal remark in a blog.

Domain: Internet; Category: Social media

Начинити непријатељску, често личну примедбу на блогу.

Domain: Internet; Category: Social media

Derived from the journalist Robert Fisk, this is to meticulously deconstruct an article in a critical manner.

Domain: Internet; Category: Social media

Изведено од имена новинара Роберта Фиска, ово значи педантно деконструисати чланак на критички начин.

Domain: Internet; Category: Social media

A hostile disagreement between two parties, carried out via the Internet.

Domain: Internet; Category: Social media

Непријатељско неслагање две стране, које се обавља преко интернета.

Domain: Internet; Category: Social media

To smatter a blog with a number of SEO-friendly keywords, to increase Google ranking.

Domain: Internet; Category: Social media

Оптеретити блог са бројним СЕО-пријатељским кључним речима, да се повећа гугл рангирање.

Domain: Internet; Category: Social media

A mild addiction to refreshing one's browser to see if the hit counter or comments section on one's blog has increased.

Domain: Internet; Category: Social media

Блага зависност од освежавања претраживача да би видели да ли је број посета или одељак коментара о нечијем блогу повећан.

Domain: Internet; Category: Social media

Abusive term for bloggers expressing irrational and subjective viewpoints.

Domain: Internet; Category: Social media

Увредљив израз за блогере који изражавају ирационалне и субјективне ставове.

Domain: Internet; Category: Social media

A dispute about an issue contested between two or more blogs.

Domain: Internet; Category: Social media

Расправа о неком питању у коме се надмећу два или више блогова.

Domain: Internet; Category: Social media

Generally mundane journal bloggers, this can also refer to those who blog exclusively about their cats.

Domain: Internet; Category: Social media

Генерално световни новински блогери, ово се такође односи на оне који блогују искључиво о својим мачкама.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog focused on language learning, linguistics, translation etc.

Domain: Internet; Category: Social media

Блог фокусиран на учење језика, лингвистику, превод итд

Domain: Internet; Category: Social media

When a blog is linked by multiple sites or blogrolls in a short time.

Domain: Internet; Category: Social media

Када се блог повеже са више сајтова или блогова за кратко време.

Domain: Internet; Category: Social media

Bloggers who prioritize others linking to their blog over everything else.

Domain: Internet; Category: Social media

Блогери којима је приоритет да се други повежу са њиховим блогом изнад свега.

Domain: Internet; Category: Social media

A personal weblog. This term has been generally replaced by 'blog'.

Domain: Internet; Category: Social media

Лични блог. Овај термин је углавном замењен речју"блог".

Domain: Internet; Category: Social media

An idea formed on the Internet, which is kept alive, spread and replicated by Internet users.

Domain: Internet; Category: Social media

Идеја формирана на Интернету, која се одржава у животу, шири и реплицира од стране корисника Интернета.

Domain: Internet; Category: Social media

As opposed to the blogosphere, this refers to the conventional, old media.

Domain: Internet; Category: Social media

За разлику од блогосфере, односи се на конвенционалне, старе медије.

Domain: Internet; Category: Social media

Using a variety of different SEO and spamming techniques to propegate memes.

Domain: Internet; Category: Social media

Употреба низа различитих СЕО и спам техника за пропагирање мема.

Domain: Internet; Category: Social media

A link to a specific article in the archives of a blog, which will remain valid after the article is archived.

Domain: Internet; Category: Social media

Линк ка одређеном чланку у архиви блога, који ће остати на снази након што је чланак архивиран.

Domain: Internet; Category: Social media

The refutation of another's views, but in a mellow and humorous way.

Domain: Internet; Category: Social media

Демантовање туђих ставова, али на благ и духовит начин.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog run from a mobile device, like a smartphone or tablet PC. They are generally photo journals, and not text intensive.

Domain: Internet; Category: Social media

Блог покренут са мобилног уређаја, попут смарт телефона или таблет рачунара. То су генерално фото часописи, а не интезивни текстови.

Domain: Internet; Category: Social media

To make wild accusations and promote conspiracy theories with no regard for the truth.

Domain: Internet; Category: Social media

Неосновано оптуживати и промовисати теорије завере без обзира на истину.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog set up to chronicle a business project. Alternatively, Amazon. Com offers personalized weblogs, which they call "plogs".

Domain: Internet; Category: Social media

Блог подешен да бележи пословни пројекат. Алтернативно, Амазон. сом нуди персонализоване веблогове, које они називају "плогови".

Domain: Internet; Category: Social media

Presidential blogging', when the president or CSO of a company bypasses the PR apparatus of the company to blog directly, to achieve some impact.

Domain: Internet; Category: Social media

Председничко блоговање ", када председник или ОЦД привредног друштва заобилази ПР апарат компаније и директно блогује, да оствари неки утицај.

Domain: Internet; Category: Social media

A 'progressive weblog', which expresses left wing political views.

Domain: Internet; Category: Social media

"Прогресивни Веблог ', који изражава левичарска политичка гледишта.

Domain: Internet; Category: Social media

Googling oneself to see one's own prominence and SEO.

Domain: Internet; Category: Social media

Гугловање самог себе да би се видео сопствени значај и СЕО.

Domain: Internet; Category: Social media

Googling oneself to see one's own prominence and SEO.

Domain: Internet; Category: Social media

Гугловање самог себе да би се видео сопствени значај и СЕО.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog focused on news punditry, with discussion of stories currently running in the established media.

Domain: Internet; Category: Social media

Блог фокусиран на информативно мишљење, са дискусијом о причама које су у току у медијима.

Domain: Internet; Category: Social media

Online code which enters unsolicited comment spam on websites and blogs.

Domain: Internet; Category: Social media

Онлајн код који улази на нежељени спам коментар на веб сајтовима и блоговима.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog which has been created purely as the link destination for spam messages, left automatically on other blogs.

Domain: Internet; Category: Social media

Блог који је искључиво настао као дестинациони линк за спам поруке,остављен аутоматски на другим блоговима.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog centered around comic strips, either pertaining to cartoons/comics or featuring graphics of that nature.

Domain: Internet; Category: Social media

Блог који се фокусира на стрипове, или који се односи на карикатуре / стрипове или графичке карактере те природе.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog focused on a particular technical subject. Tech blogs are one of the primary forms of blogs.

Domain: Internet; Category: Social media

Блог фокусиран на одређену тему технологије. Техно блогови су један од основних облика блогова.

Domain: Internet; Category: Social media

A series of comments in the public comment section of a blog, which follow a conversational sequence.

Domain: Internet; Category: Social media

Низ коментара у делу јавног коментара на блогу, који прати конверзациони део.

Domain: Internet; Category: Social media

To post a provocative article, with the sole intention of generating angry response and experiencing higher hit rates.

Domain: Internet; Category: Social media

Постовљање провокативног чланка, са једином намером стварања љутитог одговор и доживљавања већих хит стопа.

Domain: Internet; Category: Social media

A test to determine whether a commenting party is a human or a computer program.

Domain: Internet; Category: Social media

Тест за утврђивање да ли је коментаришућа странка људско биће или компјутерски програм.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog used to display video images.

Domain: Internet; Category: Social media

А блог који се користи за приказивање видео снимака.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog which is dedicated to covering terrorism and the war on terrorism, as well as the Middle East conflict.

Domain: Internet; Category: Social media

Блог који је посвећен тероризму и рату против тероризма, као и сукобу на Блиском истоку.

Domain: Internet; Category: Social media

An arrangement between blogs to link to each other.

Domain: Internet; Category: Social media

Договор између блогова да се повежу једни са другима.

Domain: Internet; Category: Social media

An exchange of links between blogs; if you blogroll to my blog, I will link to yours.

Domain: Internet; Category: Social media

Размена линкова између блогова; ако се повежеш са мојим блогом, ја ћу се повезати са твојим.

Domain: Internet; Category: Social media

Printed and visual media, such as newspapers and major network television.

Domain: Internet; Category: Social media

Štampani ili vizuelni mediji, kao što su novine i velike televizijske mreže.

Domain: Internet; Category: Social media

The anniversary of the establishment of a blog; its "birthday".

Domain: Internet; Category: Social media

Godišnjica osnivanja bloga; njegov rođendan.

Domain: Internet; Category: Social media

Acronym used in online correspondence, where any words communicated should not be posted on the other person's blog.

Domain: Internet; Category: Social media

Akronim koji se koristi u onlajn kucanju gde bilo koj reči uz pomoć kojih se komunicira ne bi trebalo da budu postavljene na blogu druge osobe.

Domain: Internet; Category: Social media

Acronym used in online correspondence, where any words communicated should not be posted on the other person's blog.

Domain: Internet; Category: Social media

Akronim koji se upotrebljava u onlajn kucanju gde bilo koje reči uz pomoć kojih se komunicira ne bi trebalo da budu postavljene na blogu druge osobe.

Domain: Internet; Category: Social media

A strong repulsion to the idea of writing a blog entry that day.

Domain: Internet; Category: Social media

Jaka antipatija na ideju pisanja boga svakog dana.

Domain: Internet; Category: Social media

The intelligentsia in the blogosphere: the most intelligent, famous and read bloggers.

Domain: Internet; Category: Social media

Inteligencija u blogosferi; najinteligentniji, najpoznatiji i najčitaniji blogeri.

Domain: Internet; Category: Social media

A biz blog established to communicate the company's viewpoint on a public relations crisis.

Domain: Internet; Category: Social media

Biznis blog osnovan da komunicira sa kompanijkse tačke gledišta o krizi javnih odnosa.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog established to only cover a specific event, generally open only for a limited time.

Domain: Internet; Category: Social media

Blog koji je osnovan samo da pokrije određeno dešavanje, obično otvoren ograničeno vreme.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog reader who posts comments in the comments section.

Domain: Internet; Category: Social media

Čitalac bloga koji postavlja komentare u odeljku za komentare.

Domain: Internet; Category: Social media

A blog which is maintained by more than one contributing writer.

Domain: Internet; Category: Social media

Blog koji se održava i doprinosi više od jedng pisca.

Domain: Internet; Category: Social media

A diary-like blog, the most common type of blog.

Domain: Internet; Category: Social media

Blog sličan dnevniku, najuobičajeniji tip bloga.

Domain: Internet; Category: Social media

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Literature Blossarys

Re-criada por Neil Gaiman em 1989, a premiada ...

Category: Literature

By: AraboniNatalia

O glossário apresenta termos relacionados a ...

Category: Literature

By: TaynaSiecola

Nagelneu Laptop-Batterie, Laptop Akku online shop ...

Category: Literature

By: bildschirm

John Grisham's Top 10 Books for your book ...

Category: Literature

By: weavingthoughts