Home > Blossary: Лековитите билки на Бистра
Кратка презентација за лековитите билки на Бистра и нивна употреба.

Category: Health

5 Terms

Created by: alex sk

Number of Blossarys: 3

My Terms
Collected Terms
English (EN)
Macedonian (MK)

The mountain tea is a medicinal herb, which grows on the high and rocky parts of the Bistra mountain. Harvesting season is from June to the beginning of July Mostly used as cold medicine, but commonly known for it's universal use

Domain: Environment; Natural environment; Plants; Category: Biodiversity; Mountains; Herbs

Планинскиот чај (лат: Sideritis Scardica)е лековита билка која расте на повисоките и посувите делови од планината Бистра. Главна сезона за берење е Јуни и почетокот на Јули. Се употребува при настинки, но општо е познат како универзален лек.

Domain: Environment; Natural environment; Plants; Category: Biodiversity; Mountains; Herbs

The Yarrow is a medicinal herb, which is plentiful on the Bistra mountain The flower is commonly picked from June to August, mostly used as a remedy for an upset stomach and sometimes as blood pressure regulator.

Domain: Environment; Natural environment; Plants; Category: Biodiversity; Mountains; Herbs

Ајдучката трева (лат: Аchillea millefolium) е лековита билка која, на планината Бистра, ја има во изобилство. Цвета и се бере од Јуни до Август, највеќе се користи при желудечни тегоби и контрола на крвниот притисок.

Domain: Environment; Natural environment; Plants; Category: Biodiversity; Mountains; Herbs

The Juniper is a small tree of the cypress family. The most common kind on the Bistra mountain is the common juniper. It has numerous pharmaceutical uses. Can be used as a tea and even for coloring alcohol

Domain: Environment; Natural environment; Plants; Category: Biodiversity; Mountains; Herbs

Смреката (лат: Juniperus)е четинарско растение. На планината Бистра најчеста е модрата смрека. Се користи во фармацевската индустрија, како чај, дури и за природно боење на алкохол.

Domain: Environment; Natural environment; Plants; Category: Biodiversity; Mountains; Herbs

Scotch thistle is a biennial plant with thorny leaves, growing mostly in the spacious meadows on the Bistra mountain. Scotch thistle tea is a true cleanser of the body, especially helpful with kidney problems.

Domain: Environment; Natural environment; Plants; Category: Biodiversity; Forests; Herbs

Магарешкиот трн ( лат: Onopordum acanthium) е двегодишно цветно растение со бодликави листови, расте највеќе по прострните ливади по планиата Бистра. Чајот од магарешки трн е вистински чистач на организмот, посебно помага при бубрежни тегоби.

Domain: Environment; Natural environment; Plants; Category: Biodiversity; Forests; Herbs

Wild mint is a common herb in the Bistra Mountain, especially in the woods, near water... streams, small rivers etc. Just like the spearmint, it's most common use is as a remedy for an upset stomach

Domain: Environment; Natural environment; Plants; Category: Biodiversity; Mountains; Herbs

Диво нане (лат: Mentha arvensis)е билка која расте бо изобилие на планината Бистра, посебно во шуми, покрај водени површини. Како и кај питомото нане, чајот најчесто се користи при стомачни тегоби.

Domain: Environment; Natural environment; Plants; Category: Biodiversity; Mountains; Herbs

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Термини по кои е препознатливо селото ...

Category: Travel

By: alex sk

Краток осврт на знацењето и историјата на овој ...

Category: Sports

By: alex sk