Home > Blossary: Management
Technical terms used in the management area

Category: Business

1 Term

Created by: andreia33

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Khách hàng hài lòng - khách hàng nhận thức của các văn bằng để mà nhu cầu của họ đã được đáp ứng. Sự hài lòng có thể cảm nhận như là một phần thưởng bằng quy trình tốt quyết định thực hiện bởi khách hàng (Piqueras, 2003:3) và mặt khác có thể phục vụ như là tăng cường cho khách hàng để re-sử dụng các sản phẩm / dịch vụ công ty trong câu hỏi (Huete, 1998; Skogland và Siguaw, năm 2004). Khách hàng có hài lòng với mua / mua lại của một sản phẩm / dịch vụ có nhiều khả năng để trở về để sử dụng các sản phẩm / dịch vụ của công ty này (Skogland và Siguaw, năm 2004). Điều này có nghĩa rằng sự hài lòng khách hàng có tầm quan trọng trong bồi dưỡng trong tương lai kinh doanh cho công ty , ví dụ, khách hàng hài lòng với một sản phẩm đặc biệt và lâu dài có thể truyền đạt sự hài lòng của họ, nó có thể cũng hoạt động như là tích cực có nghĩa là mở rộng cơ sở khách hàng của công ty. Công ty sẽ có thể để hướng dẫn các hoạt động cho thị trường để có được sự hài lòng của khách hàng của họ, hiểu biết và đánh giá cả hai bất đồng có thể phát sinh từ hoạt động liên quan đến việc cung cấp để đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, dựa trên một kiến thức toàn cầu mà sẽ giúp sự hài lòng tổng thể.

Domain: Business administration; Category: Business management

Khách hàng hài lòng - khách hàng nhận thức của các văn bằng để mà nhu cầu của họ đã được đáp ứng. Sự hài lòng có thể cảm nhận như là một phần thưởng bằng quy trình tốt quyết định thực hiện bởi khách hàng (Piqueras, 2003:3) và mặt khác có thể phục vụ như là tăng cường cho khách hàng để re-sử dụng các sản phẩm / dịch vụ công ty trong câu hỏi (Huete, 1998; Skogland và Siguaw, năm 2004). Khách hàng có hài lòng với mua / mua lại của một sản phẩm / dịch vụ có nhiều khả năng để trở về để sử dụng các sản phẩm / dịch vụ của công ty này (Skogland và Siguaw, năm 2004). Điều này có nghĩa rằng sự hài lòng khách hàng có tầm quan trọng trong bồi dưỡng trong tương lai kinh doanh cho công ty , ví dụ, khách hàng hài lòng với một sản phẩm đặc biệt và lâu dài có thể truyền đạt sự hài lòng của họ, nó có thể cũng hoạt động như là tích cực có nghĩa là mở rộng cơ sở khách hàng của công ty. Công ty sẽ có thể để hướng dẫn các hoạt động cho thị trường để có được sự hài lòng của khách hàng của họ, hiểu biết và đánh giá cả hai bất đồng có thể phát sinh từ hoạt động liên quan đến việc cung cấp để đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, dựa trên một kiến thức toàn cầu mà sẽ giúp sự hài lòng tổng thể.

Domain: Business administration; Category: Business management

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng  
Other Business Blossarys

https://sky-seller.com/yellowstone-merchandise

Category: Business

By: helen011

"Gigolo In Mumbai Call Now

Category: Business

By: gigoloinmumbai

โทรติดต่อ ufabet ซึ่งสามารถที่จะพูดคุย เกี่ยวกับปั ...

Category: Business

By: onnapa

Unique Fumigation, Fumigation Services in ...

Category: Business

By: uniquefumigation